Skip to main content

Waarom een project voor migrantenouderen?

Mensen lopen vroeg of laat tegen zingevings- of levensvragen aan. Vaak gebeurt dit wanneer de gezondheid vermindert, bij het ouder worden of door verlieservaringen en periodes van rouw of bij eenzaamheid en sociaal isolement. Bij migrantenouderen speelt daarbij bovendien heimwee naar het land van herkomst  en vervreemding in het nieuwe land een rol. Deze combinatie, van levensfase en verschillen in de religieuze en culturele achtergrond, kan knelpunten veroorzaken in de aansluiting op zorgvoorzieningen. De reguliere aanpak vereist daarom aanvullende maatregelen die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van de doelgroep migrantenouderen.

‘Ouderdom komt met vragen’

Het project ‘Ouderdom komt met vragen’ beoogt sociaal isolement van migrantenouderen tegen te gaan, hun zelfredzaamheid te vergroten en ondersteuning te bieden bij zingeving en bij levensvragen. Hierbij bouwen wij voort op de bewezen effectieve methodiek van MOTTO.

Ouderen worden  gekoppeld aan goed getrainde vrijwilligers, die wekelijks bij hen op bezoek gaan. De aanwezigheid van de vrijwilliger en het wekelijkse gesprek doorbreken het sociale isolement. De vrijwilliger biedt de oudere ondersteuning bij levensvragen waar deze mee tobt en biedt ook heel praktische ondersteuning  zoals het vinden van de juiste zorg of  het oplossen van financiële problemen. Vrijwilligers kunnen altijd een beroep doen op de professionals die aan het project verbonden zijn.

Culturele en religieuze achtergrond

Omdat het project ‘Ouderdom komt met vragen’ zich specifiek richt op migrantenouderen (met een islamitische achtergrond), zijn vrijwilligers geworven en geselecteerd op basis van hun kennis van de culturele en religieuze identiteit. De levensvragen van ouderen hangen namelijk sterk samen met hun geloof. Door vrijwilligers in te zetten die bekend zijn met het belang van religie bij beleving van kwaliteit van leven onder deze ouderen, wordt de identificatie, alsmede de communicatie, vergemakkelijkt.

Daarnaast is kennis van de moedertalen binnen de doelgroep belangrijk want het spreken in de eigen taal is belangrijk voor diepgang in de gesprekken.

Voorbereidende training

Zowel aspecten van geestelijke verzorging als gespreksvaardigheden om adequaat een gesprek te kunnen voeren over zingeving en levensvragen komen in de training aan de orde. Vertrouwelijkheid en respectvol omgaan met ieders eigen (geloofs-)beleving zijn daarbij belangrijke aspecten. Voor deze training werkt SPIOR samen met stichting Samen010 en het Centrum voor Levensvragen Rotterdam. Zij beschikken reeds over een beproefd trainingspakket. Aan dit trainingspakket is een specifiek element over het islamitisch perspectief toegevoegd, om de vrijwilligers ook op dat terrein voldoende bagage mee te geven. Voor de invulling van dit onderdeel is samengewerkt met een geestelijk verzorger van Laurens.

Wat is het verwachte effect?

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys naar het rendement van de MOTTO-methodiek, waarop ‘Ouderdom komt met vragen’ is gebaseerd, is onder meer gebleken dat de ondersteuning ouderen meer grip op het leven biedt, zelfstandigheid vergroot en dat minder gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg. Tevens concludeerden zij dat deze maatschappelijke effecten een rendement van 40 tot 60 procent opleveren. Dit betekent concreet dat iedere geïnvesteerde euro 1,4 tot 1,6 keer wordt terugverdiend.

Effect voor deelnemende ouderen
Met het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wordt verwacht dat het algehele welzijn van ouderen wordt verbeterd, zelfredzaamheid wordt vergroot, sociaal isolement en eenzaamheid wordt tegengegaan, ouderen beter in staat zijn langer zelfstandig thuis te blijven wonen en minder behoefte zal zijn aan professionele zorg.

Effect voor deelnemende vrijwilligers
Voor vrijwilligers levert de inzet waardering en voldoening op en draagt het bezoekwerk bij aan hun eigen zingeving. Het bezoekwerk bevorderd op een positieve manier het contact met de oudere generatie.

Project

‘Ouderdom komt met vragen’ wordt nog op projectbasis uitgevoerd. Het project is tot nu toe niet geïntegreerd in het reguliere werk. Dit heeft vooral te maken met beschikbare middelen. SPIOR, de uitvoerende organisatie, heeft geen structurele middelen ter beschikking.

Praktisch materiaal

Er is een projectbeschrijving beschikbaar, inclusief kostenplaatje. Informatie hierover kan op aanvraag ter beschikking worden gesteld. Dit kan ook in de vorm van een gesprek of presentatie. De gebruikte training is grotendeels eigendom van het Centrum voor Levensvragen.

Evaluatieonderzoek

SPIOR heeft een bijdrage gekregen van FNO om het project ‘Ouderdom komt met vragen’ voort te zetten. Binnen het kader van ‘Meer veerkracht, langer thuis’ wordt het aantal deelnemers en vrijwilligers uitgebreid en wordt een evaluatieonderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit Rotterdam naar zowel het proces als de effecten van het project.

Contact

Voor aanvullende informatie of een kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met de projectcoördinator.

Mohamed Laziz, coördinator van het project ‘Ouderdom komt met vragen’
010-4666989
m.laziz@spior.nl