Met veel plezier kijken wij terug op de zonovergoten Kom Erbij conferentie afgelopen maand. We ontvingen ruim 200 deelnemers, er hing een goede sfeer en Engels Meeting & Conference Center bleek een bijzonder fijne locatie. We nemen je graag nog een keer mee om terug te naar de conferentie; korte indrukken van de presentaties en de workshops, steeds voorzien van links naar de bijbehorende powerpoint en/of interessante websites.

Welkomstwoord Wethouder Sven de Langen

volksgezondheid, zorg, ouderen en sport

Wethouder Sven de Langen gaf aan dik tevreden te zijn met de daling van het eenzaamheidspercentage in Rotterdam. Van 56% naar 53%. Vooral omdat deze daling in gaat tegen de landelijke trend, waarbij eenzaamheid toeneemt. De ambitie van de wethouder is een verdere daling naar 50%. De aanpak van eenzaamheid heeft hij onder gebracht in zijn samenwerkingsagenda Rotterdam Ouder en wijzer.

De samenwerkingsagenda zet in op de positieve kanten van het ouder worden en op de belangrijke bijdrage die ouderen aan Rotterdam te bieden hebben. Eenzaamheid valt onder de pijler ‘Ertoe doen’. De huisbezoeken aan 75 + worden voortgezet met extra aandacht voor zingevings- en levensvragen. Daarnaast blijft er via het meldpunt isolement aandacht voor zorgwekkend isolement.  Uiteraard leveren de andere pijlers uit de samenwerkingsagenda ook hun bijdrage aan het terugdringen of leren omgaan met eenzaamheid.

Voor meer informatie: Samenwerkingsagenda Rotterdam Ouder en Wijzer

Presentatie Professor Dr. Anja Machielse

bijzonder hoogleraar ‘empowerment van kwetsbare ouderen’, UvH

Anja Machielse stond in haar presentatie stil bij de verschillende vormen van eenzaamheid en sociaal isolement. Cijfers laten zien dat eenzaamheid boven de 80 jaar sterk toeneemt.Eenzaamheid is een complex probleem dat vele verschijningsvormen heeft en waarvoor niet een standaardoplossing bestaat. Interventieprofielen kunnen behulpzaam zijn bij het kiezen van een passende interventie.

Voor meer informatie: Lezing van Anja Machielse

Toespraak Veronique Vaarten

voorzitter Rotterdamse Coalitie Erbij

Met alle lof voor Astrid Arts, vertrekkend voorzitter van de Coalitie nam Veronique Vaarten het stokje over en presenteerde het projectplan van de Rotterdamse Coalitie Erbij voor 2019.

Eenzaamheid hoort bij het leven
Onder deze titel voert de Coalitie, najaar 2019 bij haar lustrum, een grote publiekscampagne. We gaan het taboe op eenzaamheid doorbreken, door het normaliseren van eenzaamheid. Niet alle eenzaamheid is problematisch. Preventie en aanpak van vormen van sociale eenzaamheid brengen we onder deze noemer.

Samen pakken we eenzaamheid en sociaal isolement aan!
Eenzaamheid die lang voortduurt en zich uitstrekt over meerdere levensterreinen wordt problematisch. Hier komen mensen niet op eigen kracht uit en ondersteuning en hulpverlening noodzakelijk is. Aanpak van emotionele en existentiële eenzaamheid gepaard met sociaal isolement vallen hieronder. De Lerende praktijken van de Coalitie verdiepen zich in 2019 in het maatwerk dat nodig is om eenzaamheid en sociaal isolement aan te pakken. De resultaten van dit maatwerk presenteren we op onze conferentie 20-02-2020!

Jongeren
Vanaf 2019 besteden we vanuit de Lerende Praktijk Jongeren expliciet aandacht aan de toenemende eenzaamheid onder jongeren. Ouderen leren ons dat bepaalde vormen van eenzaamheid al tijdens de jeugd ontstaan. Tevens zullen we meer organisaties die met jongeren werken gaan betrekken bij onze coalitie.

Klik hier voor het Projectplan Coalitie Erbij 2019.

Workshops

Jongeren: Jij bent niet alleen eenzaam
Tijdens de presentatie van Gerdine Lodder werd duidelijk (alleen al uit de grote interesse in dit onderwerp) dat eenzaamheid ook enorm speelt onder de adolescenten (12-25 jaar). Ruim 50% van de middelbare scholieren geeft aan weleens eenzaam te zijn, waarvan 3% chronisch eenzaam is. De meest voorkomende oorzaken zijn:

    • Sociale omgeving (in staat zijn contacten te leggen, diepe vriendschappen aan te gaan, match tussen jongeren en omgeving);
    • Sociale vaardigheden (sociale normen, wat zijn de behoeften);
    • Cognitieve vaardigheden (naar jezelf en omgeving kijken).

Klik hier voor een volledige presentatie van de workshop.

Zingeving: Zin in Rotterdam – welke laag durf jij aan te snijden?
‘Zin in Rotterdam, welke laag durf jij aan te snijden?’ Bea Cox (geestelijk verzorger bij Motto) en Nicolien Meijer (wijkverpleegkundige bij Laurens) namen in deze workshop deelnemers mee in de kunst van het voeren van een gesprek, waarbij diepere lagen aangeboord worden. Goed luisteren naar het verhaal van de ander – ‘wie is deze mens en wat heeft hij/zij nodig?’ – helpt aan de bewustwording van deze gelaagdheid. Na een toelichting op het model van Erhard Weiher (vier lagen in een gesprek: feiten, emotie, identiteit en zingeving) gingen deelnemers in groepen aan de slag met een verbatim.

Migranten Ouderen: Eenzaamheid in het kwadraat
De workshop migranten ouderen informeerde de deelnemers dat eenzaamheid onder deze doelgroep stijgt. Hier is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de specifieke factoren (taalbarrière, uitsluiting en etnische discriminatie), terwijl die behoefte sterk aanwezig is en toeneemt. In Nederland is straks 1/3 van alle ouderen migrant. 67% Turkse, 55% Marokkaanse en 50% Surinaamse ouderen voelen zich eenzaam. Tijdens de paneldiscussie kwam duidelijk naar voren dat een aanpak op maat van belang is. Er moet gekeken worden naar wat diegene nodig heeft.

Meer weten over dit onderwerp? Een interessant artikel van Tineke Fokkema over migranten lees je hier.

Netwerkversterking: Zien en gezien worden in je woonomgeving!
In deze workshop was de essentie zoeken naar methodes die ingezet zijn of worden om (activiteiten in) ontmoetingsruimten in 55+ woongebouwen te verbinden met de buurt, de wijk en de omgeving. Immers, de bewoners van een 55+ of senioren wooncomplex staan niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel van de wijk. Een verbinding met “buiten” kan ons inziens alleen maar voordelen hebben als het gaat om het versterken van de (persoonlijke) informele netwerken. Deelnemers hebben met belangstelling geluisterd naar de sprekers. Voorbeelden van methodes zijn besproken, zoals Studio Bruis, de Lief en Leed-straten van Opzoomer Mee, de inzet van Wilskracht Werkt in een aantal woongebouwen van de SOR. Maar ook Humanitas De Leeuwenhoek in Rotterdam-West die als een soort “middelpunt” in de wijk fungeert, Bakkie en Beppie en samen erop uit met de Rotterdampas zijn voorbeelden waar “binnen” en “buiten” zich verbinden met elkaar. Het antwoord op de vraag “wat is er dan nodig om deze verbinding voor elkaar te krijgen”, is niet nieuw: de rol van sleutelfiguren is belangrijk. Verder is iedereen het ermee eens, dat de inzet van professionele ondersteuning hard nodig is en blijft.

Kom erbij en doe mee!

Heb je meegedaan aan een van de workshops en wil je meer informatie? Of wil je deelnemen aan een van onze Lerende Praktijken? Je bent van harte welkom! Neem contact met ons op en we brengen je in contact met de juiste perso(o)n(en).

Foto impressie